زامبی اصطلاحا به موجوادتی گفته می شوند که تنها از خون و بخصوص خون انسان تغزیه می کنند اخیرا تعداد زیادی زامبی در سواحل گرم میدرترانه مشاده شده است.